शुल्क

reception

पैसा फिर्ता तथा क्यान्सेल

पढाई शुल्क

Visa for Overseas Student

Duration
 
Application Fee Admission Fee Facility Expenses Tuition Fee Total
६ महिना २०,०००येन ५०,०००येन ३०,०००येन ३००,०००येन ४००,०००येन
९ महिना ४५,०००येन ४५०,०००येन ५६५,०००येन
१ वर्ष ६०,०००येन ६००,०००येन ७३०,०००येन

Art Class

३ महिना ७०,०००येन
६ महिना १४०,०००येन

पैसा फिर्ता तथा क्यान्सेल बारे

कुनै कारणले पैसा फिर्ता आदि गर्न परेमा लिखित रुपमा बिद्यालयमा जानकारी गर्नुपर्ने छ | जानकारी गराउंदा रजिष्ट्रेशन न. विद्यार्थी परिचय पत्र न. नाम तथा सम्पर्क गर्ने व्यक्ति तथा फिर्ता गर्नु पर्ने कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ | भर्ना शुल्क तथा कोठा तयारीको लागि आबश्यक अग्रिम शुल्क भने फिर्ता गर्न सकिने छैन |  यदि कुनै एजेन्ट बाट भर्ना भएको खण्डमा पैसा फिर्ता एजेन्ट मार्फत गरिने छ | कुनै कारणवश एजेन्ट बाट कुनै जरिवाना गरिएमा यस बिद्यालय जिम्मेवार हुने छैन |

भिसा नपाएको खण्डमा: यदि विद्यार्थीले भिसा नपाएको खण्डमा विद्यार्थीले अग्रिम तिरेको भर्ना शुल्क तथा कोठा तयारीको लागि आबश्यक अग्रिम शुल्क बाहेक जम्मै फिर्ता गर्न सकिने छ| भिसा नपाएका विद्यार्थीले लिखित रुपमा बिद्यालयमा खबर गरि प्राप्त Letter of Acceptance र जापान एम्बेसी बाट प्राप्त रिजेक्सन लेटर बिद्यालमा फर्काउनु पर्ने छ |

यदि कक्षा शुरु भई सकेको खण्डमा ३ महिनाको सम्पूर्ण फि फर्काउन सकिने छैन |
विद्यार्थीले बिद्यालयको नियम तथा रुल पालन गर्नु पर्ने छ | यदि ५०% भन्दा बढी विद्यार्थी गयल भएको खण्डमा बिना पैसा फिर्ता बिद्यालयबाट निकाला गरिने छ |