आर्ट क्लास

Art Class

आर्ट विश्व बिद्यालयमा अध्यन गर्न चाहने !

आर्ट विश्व बिद्यालयमा अध्यन गर्न चाहने लाइ बिशेष कोर्ष |यस कोर्ष को लागि केहि चित्र कला को ज्ञान तथा अनुभव तथा जापानी भाषा को ज्ञान N3 (JLPT ) आबस्यक पर्छ| यदि भाषा आबस्यकता अनुशार दक्ष नभएको खण्ड मा यहाँ साधारण जापानी भाषा को प्रशिक्षन दिने व्यवस्था गरिएको छ |

आर्ट विश्व बिद्यालय प्रवेश परिक्षा बारे

「डिजाइन」 तथा 「आर्ट」 बाट समाजमा  ब्यक्त  गर्न चाहेको कुरा कसरी ब्यक्त गरेमा सके सम्म राम्ररी बुझाउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ आबश्यक पर्दछ | प्रवेश परिक्षा का लागि आबस्यक विश्लेषण, बुझाइ तथा रिप्रेजेन्तेसन् गर्ने क्षमता अभिवृदी गरिने छ|

Art Course 02

Destination after graduating Art course

Musashino Art University Tokyo Polytechnic University
Tama Art University Osaka University of Arts
Joshibi University of Art and Design Obirin University

कक्षा तालिका

पहिलो कक्षा ९:०० ~ ९:४५

जापानी भाषा कक्षा

EJU/JLPT trial exam

दोश्रो कक्षा ९:४५ ~ १०:३०
तेश्रो कक्षा १०:३० ~ ११:२५
चौथो कक्षा ११:३५ ~ १२:२५
लन्च टाइम
पाचौ र छैथौ कक्षा १३:२५ ~१५:०० प्रयोगात्मक आर्ट कक्षा

प्रयोगात्मक आर्ट कक्षा शुल्क

७०,०००येन(३ महिना)

Art Class 03