कलेज तयारी कोर्स

pre-college01

जापानमा अध्यन गर्नु !

यस कोर्षमा जापानमा बसोबास गर्न आबस्यक आधारभूत भाषाका साथै विश्व बिद्यालय प्रवेश तथा जापानी भाषा परिक्षाको लागि आबस्यक अध्यन गर्न सकिने छ | दोश्रो वर्ष देखि EJU तथा JLPT परिक्षाको तयारी पनि गर्न सकिनेछ |उच्च अध्यनको लागि कक्षा शिक्षक संग सल्लाह गरि निर्णय गर्न सकिनेछ |

जापान बाहेक अन्य देशका विश्व बिद्यालयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरि आएका बिद्यार्थीका लागि पनि जापानी विश्व बिद्यालयमा प्रवेशका लागि विशेस प्रोग्राम गरिराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु |

Destination of graduation

Hokkaido University Hitotsubashi University
Tokyo University of Foreign Studies Waseda University
Tsukuba University Hitotsubashi University
Meiji University Kyoto University
Rikyou University Houshei Universtiy
Sophia University Yokohama National University
Chiba University Tsukuba University

Lesson structure

विद्यार्थीको लेभल हेरि बिहान र दिउँसो कक्षामा राखिने छ |

बिहानको  कक्षा
पहिलो कक्षा ९:००~ ९:४५

जापानी भाषा कक्षा

EJU/JLPT trial exam

दोश्रो कक्षा ९:४५ ~ १०:३०
तेश्रो कक्षा १०:४० ~ ११:२५
चौथो कक्षा ११:३५ ~ १२:२५
दिउँसोको कक्षा
पहिलो कक्षा १३:२५ ~ १४:१०

जापानी भाषा कक्षा

EJU/JLPT trial exam

दोश्रो कक्षा १४:१० ~ १४:५५
तेश्रो कक्षा १५:०५ ~ १५:५०
चौथो कक्षा १६:०० ~ १६:४५

Pre-College Class