भर्ना

reception

Admission depending on visa

▼कक्षा सुरु ▼फारम दर्ता अवधि ▼अध्यन गर्न अनुमति (COE) प्रदान गरिने मिति
२०१५/४ २०१४/१०/१~११/२२ २०१५/२/२६
२०१५/७ २०१५/१/१५~२/१९ २०१५/५/२१
     
     

इमेलमा संलग्न गर्नु पर्ने कागजपत्रहरु

१. भर्ना फाराम  
२. व्यक्तिगत विवरण (Resume)  
३. Financial Support Statement  
४. अन्तिम शैक्षिक प्रमाण पत्र
५. अन्तिम लब्धांक पत्र  
६. जापानी भाषाको प्रमाण पत्र(१५० घण्टा तथा सो भन्दा बढी)  
७. NAT, Top-J वा  JLPT
८. नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र  
९. जन्म दर्ता प्रमाण पत्र  
१०. कर तिरेको प्रमाण पत्र
११. आय विवरण पत्र  
१२. आय श्रोतको प्रमाण पत्र  
१३. बैंक ब्यालेन्स प्रमाणपत्र
१४. बैंक ट्रान्जेक्सन विवरण (३ बर्ष)  
१५. पासपोर्टको नक्कल

स्काईपे बाट अन्तरबार्ता

N5 लेभल भन्दा माथि जापानी भाषाको ज्ञान भएको अर्थात् जापानी भाषामा कुराकानी गर्नसक्ने क्षमताको परिक्षा लिइने छ |

दर्ता गर्नुपर्ने फारम डाउनलोड गर्ने

1. Admission Form 
2. Resume 
3. Financial Support Statement 
4. Admission guide

Financial Support Statement (PDF)

विद्यार्थी संगको अन्तरबार्ता पछि आबस्यक तयारीको लागि भर्ना फाराम तथा आबस्यक कागजपत्र बिद्यालयको ठेगानामा पठाउनु होला |

पठाउने ठेगाना:
Midream Japanese Language School
Administration Dept.
Address:
〒169-0073 
Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo 2-7-11
JAPAN

TEL: 03-3368-4931